Neuromarketing

Neuromarketing je novým přínosným odvětvím vyplňujícím mezery v současných tradičních marketingových výzkumech. Termín "neuro" označuje skutečnost, že se výzkumy nezakládají na verbálních výpovědích respondentů, které bývají značně zkresleny rozumem, ale na jejich skutečných reakcích. Metoda vychází z monitoringu okamžitých, často automatických a neuvědomovaných reakcí při vnímání propagačního sdělení. Ke sběru těchto informací využívá moderní snímací technologie umožňující sledovat kognitivní reakce mozku, emoce a pohled. Přináší informace o zvýšené pozornosti, aktivaci paměti, vyvolání pozitivních a negativních emocí, efektivních podnětech, bodech zájmu a mnoha dalších důležitých jevech. 


Jedná se o data nezkreslená racionálním uvažováním. Racionální (vědomá) část uvažování zkoumaná běžnými dotazníky a rozhovory totiž rozhodování ovlivňuje v mnohem nižší míře než slovy neformulovatelné reakce, emoce a asociace.   

« více o principu metody »  

 

Neuromarketing pomáhá vytvořit žádané produkty a efektivní marketingové kampaně dle skutečných a často racionálně neuvědomovaných potřeb a preferencí zákazníka. Je vhodný pro objasnění vnímání a rozhodování cílové skupiny, odhalení účinných a neúčinných podnětů, pro mediální plánování či při zavádění nových výrobků na trh s cílem stanovit žádoucí vlastnosti produktu. 

 

 

Nabízíme konzultace a rozbory:

 • reklamních spotů - Dívali se diváci ve spotu na výrobek/značku? Nepřebily nepodstatné podněty hlavní sdělení? Byly aktivovány paměťové procesy? 
 • webových stránek a bannerů - Registrovala cílová skupina reklamu na internetu? Která verze banneru ji zaujala nejrychleji? 
 • letáků - Vzbudil leták emoce? Která informace upoutala pozornost? Všimli si respondenti loga? 
 • billboardů - Která varianta billboardu vyvolala intenzivnější pozitivní emoce? Dívali se respondenti na žádoucí sdělení?
 • product placementu - Všimli si diváci produktu ve filmu? Vznikla pozitivní asociace? 
 • direct mailů - Která část e-mailu zaujala nebo vyvolala pozitivní emoce? Jak dlouho byla konkrétním podnětům věnována pozornost? 
 • inzerce - Jakého zpracování inzerce si čtenáři všimli? 
 • katalogů - Vyvolaly emoce? Jak se v nich cílová skupina orientovala? Čeho si všímala? 
 • obalů produktů - Zaujal zákazníky? Který podnět přilákal nejvíce pozornosti?
 • zvukových podnětů - Která hudba vyvolala intenzivnější pozitivní emoce? Zvýšila rozhlasová reklama pozornost?
 • POP/POS materiálů - Který podnět nejvíce upoutal? Na kterém postavit marketing? 
 • hesel/sloganů - Které vyvolaly zvýšení pozornosti a intenzivnější emoce?
 • a dalších marketingových i jiných komunikátů

 

 

Výhody oboru

Na nákupním rozhodování se podílejí z více jak 80 % emoce, automatické nevědomé reakce a asociace. Zákazníci se ale domnívají, že jednají racionálně. Své jednání proto v dotazníkových šetřeních vysvětlují rozumem, a neodpovídají tak pravdivě. Hledají ve svých reakcích racionální příčinu, přestože rozum se jejich nákupního chování většinou neúčastní. Tradiční metody tedy sledují jen 20 % rozhodování potenciálních zákazníků.  

« více »

Video: Inovativní metody v praxi

 

Video: Monitoring pohledu

 

Konkurenční výhody

 • historie - neuromarketingu se věnujeme již od roku 2008, kdy v ČR ještě ani nebyl obor definován 

 • zkušenosti - disponujeme odborníky s několikaletou praxí v oboru včetně zkušeností ze zahraničí

 • výzkumná činnost - naši zaměstnanci se věnovali v ČR i vůbec prvním neuromarketingovým výzkumům

 • moderní přístroje - pracujeme s nejmodernějšími a vysoce přesnými přístroji z USA, Německa, Švédska a Nizozemí  

 • kompletní neuromarketingové služby na jednom místě

 • specializace na neuropsychologii - ta je naší hlavní činností, nenabízíme ji jen jako doplňkovou službu pro zpestření nabídky nebo odlišení od konkurence

 • účast na mezinárodních konferencích 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoda sledování výsledků prodeje je zas finančně náročná a firma riskuje neefektivně vynaložené finance na neoptimální propagační kampaň. Navíc tento přístup na rozdíl od neuromarketingu nevysvětluje důvod neúspěchu. Dalším úskalím běžně využívaných metod je, že respondent odpovídá až s odstupem času, tedy nikoli přímo při vnímání propagačních podnětů, a nepamatuje si tak všechny podstatné informace.

 

Neuromarketing tento jev eliminuje, jelikož monitoruje odezvy přímo při percepci marketingové komunikace. Změří okamžité zvýšení pozornosti, aktivaci paměti, motivační procesy, emoční zaujetí, nepříjemné pocity a další jevy. Neuromarketing odstraňuje nedostatky klasických výzkumných šetření a vhodně je doplňuje, protože získává informace o skutečných reakcích spotřebitelů a dokáže tak zachytit emoce i nevědomé reakce tvořící nákupní rozhodnutí a zhodnotit, zda je propagační sdělení efektivní.

 

Pokud marketér těmito inovativními postupy definuje reálné reakce zákazníků na konkrétní podněty, může být poté provedena klasická racionální validace. Neuromarketingem je možné rovněž srovnat více verzí materiálů se záměrem určit ten nejefektivnější. Možnosti oboru jsou rozsáhlé a každý výzkum je upraven speciálně dle požadavků klienta a povahy testovaného komunikátu.

 


 

Příklady výstupů

Analýza registrace loga

Obrázek

KLASICKÝ VÝZKUM Při recall testu po prvním zhlédnutí propagačního materiálu si respondenti nepamatovali značku produktu. To je ovšem běžné a k zapamatování názvu nového produktu nebo značky je potřeba více opakování. Závěr výzkumu tak nezhodnotil, zda je logo v propagaci optimálně zakomponované.


INOVATIVNÍ VÝZKUM Logo v propagaci většina cílové skupiny téměř nezaregistrovala. U těch respondentů, kteří se na logo krátce podívali, nebyla zaznamenána zvýšená kognitivní pozornost ani paměťové procesy. Výzkum přinesl informaci o tom, že nemohla vzniknout asociace reklamy se značkou. Klient zobrazil logo jiným způsobem a nové testování potvrdilo již efektivní asociaci (viz obrázek).     

Analýza reklamního spotu

 

Obrázek

 

TRADIČNÍ VÝZKUM Respondenti o reklamním spotu prohlásili, že se jim jeho zpracování líbilo a daný propagovaný výrobek by si koupili.


INOVATIVNÍ VÝZKUM Rozbor reakcí mozku přinesl závěry o minimální aktivaci emocí. Klient by tak bez použití inovativních metod výzkumu investoval do neefektivní kampaně.

Analýza layoutu letáků 

Obrázek

U verze letáku č. 1 věnovala cílová skupina pozornost fotografii dítěte. Jen nepatrně si všimla samotného sdělení. Tato varianta letáku nesplnila stanovený cíl.


U verze č. 2 registrovali respondenti text výrazněji. Tato modifikace splnila stanovený cíl, a byla proto efektivnějším propagačním materiálem.

 

O efektivitě propagačního materiálu často rozhoduje detail, který by tvůrce sdělení bez použití inovativních metod nenapadl.

Analýza prvků v reklamě

Obrázek

TRADIČNÍ VÝZKUM Respondenti neuvedli žádný nepříjemný prvek v reklamě. 

 

INOVATIVNÍ VÝZKUM Byla odhalena negativní asociace vlivem nepředvídatelného stimulu v podobě hlavní tváře kampaně, která vyvolávala u cílové skupiny známky negativních emocí. Tuto skutečnost ovšem v původním rozhovoru respondenti neuvedli. Přiznali se k ní až v okamžiku, kdy jsme se jich přímo zeptali, proč reagovali na daný prvek záporně. 

 

Ve chvíli, kdy zná tazatel zdroj nežádoucí reakce, může poté nastoupit klasická metoda dotazování s cílem odhalit příčinu nevítané odezvy. 

Analýza produktu

ObrázekNejvíce respondenty v letáku zaujaly dvě vlastnosti produktu. V rámci marketingu by se klient proto měl zaměřit právě na ně. 


Třetí parametr vyvolal u vybrané cílové skupiny nejvýraznější emoční reakci. Jednalo se tak o nejdůležitější vlastnost, která by měla být hlavním prvkem kampaně. 

 Obrázek

Měření emocí a kognitivních reakcí  

Metoda zkoumá kognitivní a emoční reakce či asociace. Sleduje, zda kampaň vyvolává emoce důležité pro úspěšný marketing, která hesla kampaně nebo vlastnosti produktu komunikované v letáku stimulují zvýšenou pozornost, která modifikace fotografií na propagační materiály je efektivnější apod. O efektivitě fotografie či jiného prvku v propagaci často rozhoduje i drobný detail (styl oblečení, úhel, prostředí, specifický úsměv aj.), který bez použití inovativních technologií není možné odhalit. Přístroje dokážou detekovat i sebemenší změnu reakcí.   

« více » 

 

ObrázekMonitoring vizuální pozornosti 

 

Eye tracking sleduje pohled probanda prostřednictvím speciální oční kamery. V praxi tak klient získá představu o vizuální pozornosti cílové skupiny, co ji v propagačních materiálech zaujalo, zda v reklamním spotu věnovala pozornost značce produktu a hlavní sdělení nepřebily nepodstatné podněty, zda registrovala banner na webových stránkách, kde hledala odkazy a informace dříve, než na ně klikla, zda se v komunikátu optimálně orientovala atp. Je vhodným doplňkem ostatních metod, jelikož dokáže vymezit konkrétní vizuální podnět vzbuzující další reakce. 

« více »

 

 

Doplňkové měření emocí biometrií

Doplňkově pro odhalení emocí v některých případech využíváme měření biometrických údajů. Oproti sledování reakcí mozku představuje jednodušší metodu pro odhalení emocí. Bývá využíváno rovněž pro upřesnění dat získaných hlavními metodami. V institutu se zabýváme sledováním především kožně galvanického reflexu (GSR), tepu (BVP) a teploty kůže (TEMP)Měření fyziologických reakcí vychází z aktivity vyvolané autonomním nervovým systémem. Aplikuje se často jako detektor lži. Jednotlivé signály jsou zaznamenávány prostřednictvím čidel citlivých i na sebemenší změnu projevů s cílem zachytit emoční zaujetí či nezájem.

 

VyhledatVytiskni tuto stránkuPoslat odkaz na tuto stránku › Marketingové výzkumy

© 2019 Insion