Výzkumná činnost

Zabýváme se exaktně psychologickými výzkumy reakcí v různých oblastech, především ve vzdělávání, komunikaci a rozvoji lidských zdrojů. Realizujeme rovněž komerční výzkumy. Spolupracujeme na projektech zaměřených na výzkum, inovace, vzdělávání a zvyšování konkurenceschopnosti. Pomáháme vytvářet efektivní nástroje, produkty a služby vycházející z účinných podnětů a potřeb a preferencí cílových skupin.

 

K výzkumům využíváme v institutu většinou dva typy technologií:   


                          


 

 

Vývoj inovativních nástrojů pro odstraňování překážek ve vzdělávání 

Od jara 2018 vyvíjíme ve spolupráci se základními a středními školami a dalšími institucemi inovativní nástroje pro odstraňování poruch pozornosti (ADD a ADHD). Od 2. poloviny roku 2019 je plánován vývoj nástrojů zaměřených na eliminaci specifických poruch učení (SPU). Na vývoji se podílejí odborníci z různých oblastí - vědecko-výzkumní pracovníci, odborníci na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, psychologové, pedagogové, IT odborníci ad. Součástí projektu je pilotní ověření nástrojů.   


 

Výzkum působení asociativního učení na změny kognitivních funkcí

Od ledna 2012 byl realizován výzkum zaměřený na působení asociativního učení na změny kognitivních funkcí mozku. Tento výzkum byl ukončen v roce 2017 a přinesl zásadní poznatky pro další výzkum a vývoj efektivních nástrojů pro odstraňování kognitivních poruch a specifických poruch chování a učení u dětí, mládeže a dospělých a k prevenci a zpomalení kognitivních deficitů ve starším věku.
Výzkum emocí

Dokončili jsme metodiku pro identifikaci emocí dle bioelektrické aktivity mozku. 

Vývoj inovativních senzorů pro měření kognitivních reakcí v mozkové aktivitě

Ve spolupráci s dalšími organizacemi naše výzkumná organizace vyvinula inovativní senzory, které umožňují měření kognitivních funkcí v mozkové činnosti bez nutnosti vodivého gelu nebo pasty. Vyvinuté senzory se vyznačují vysokou přesností. Odstraňují technické artefakty způsobené špatnou vodivostí senzorů. Tyto senzory využíváme jako jediná organizace v České republice. 

 


 

Výzkum vnímání ženské krásy 

Při příležitosti vyhlášení královny krásy jsme ve spolupráci s Českou Miss realizovali výzkum vnímání a hodnocení ženské krásy. Cílem výzkumu bylo studium odlišného vnímání ženské krásy dle pohlaví. Studovali jsme, co na ženě na první pohled zaujalo, měřili jsme intenzitu emocí a další reakce, které souvisejí s hodnocením dívek. Odhalili jsme diametrální rozdíly v procesu hodnocení krásy ze strany žen a mužů.        

 


 

Výzkum predispozic k rozvoji závislosti na alkoholu

Od dubna 2015 se naši odborníci zabývají výzkumem geneticky podmíněných sklonů k závislosti na alkoholu a drogách. Zaměřujeme se na monitoring relativního i absolutního výkonu frekvenčních pásem mozku především v okcipitálních, frontálních a prefrontálních oblastech, synchronizace mozkové činnosti a korelace výkonových spekter.

 


 

Výzkum léčby deprese kombinací metod canisterapie a podmiňování

Od listopadu 2014 provádíme výzkum zaměřený na léčbu deprese. Sledujeme změny mozkové aktivity u osob, které podstupují každý den canisterapii, léčebný kontakt se psem, a metodu podmiňování. Metoda podmiňování spočívá v tom, že proband dbá pokynů terapeuta, který ho cílenými podněty směruje k žádoucí aktivitě, a současně je mu monitorována činnost mozku. Ve chvíli, kdy mozek začne tvořit náznaky žádoucí aktivity, dostává jedinec nejčastěji příjemnou zvukovou odměnu. Jeho mozek si tak automaticky asociuje eliminaci nežádoucí aktivity a tvorbu té žádoucí s odměnou. Hodnoty poté vytváří i v běžném životě. Deprese je mj. charakterizovaná především snížením aktivity v levostranné dorzolaterální prefrontální kůře, což vedle snížení inteligenčních funkcí a schopností řešit problémy souvisí rovněž s anhedonií, neschopností prožívat radost a pozitivní emoce. V horších případech dochází ke snížení aktivity celé prefrontální oblasti, k poklesu objemu šedé hmoty v limbickém systému a utlumení aktivity přední části kůry cingulárního závitu. Důsledkem souvisejícího snížení hustoty dobře vyvinutých neuronů vzniká atrofie. Úbytek této hmoty lze ovšem zastavit a vrátit prostřednictvím aktivace slabých neuronů.

Projekt Inovativními metodami k efektivní grafické tvorbě

Od dubna 2014 jsme spolupracovali v rámci Operačního programu pro vzdělávání a konkurenceschopnost na projektu Inovativními metodami k efektivní grafické tvorbě, registrační číslo CZ.1.07/3.2.06/04.0033 určeném pro účastníky dalšího vzdělávání v oblasti grafické tvorby. Hlavní cíl spočíval v metodické pomoci při aplikaci inovativních vzdělávacích metod. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem. V roce 2016 byl projekt po uplynutí doby udržitelnosti ukončen. Výstupy projektu jsou pro zájemce nadále k dispozici.

 

Cílovou skupinou jsou:

 

                                                 

 


 

Výzkum genetických dispozic dětí a jejich ovlivnění výchovou  

Od března 2014 realizujeme exaktně psychologické výzkumné šetření genetických dispozic a jejich ovlivnění různými výchovnými metodami na dětech a adolescentech od šesti do osmnácti let. Měření změn mozkové aktivity probíhá v průběhu dospívání a aplikace výchovných metod zaměřených na eliminaci nežádoucích dispozic. Ukončení výzkumu je plánováno na červen 2020.

Neuromarketingová studie

Od listopadu 2013 náš tým pracuje na výzkumu reakcí mozku v oblasti marketingové komunikace a zkoumá různé propagační podněty a jejich vliv na vnímání zákazníků. Výzkum se zabývá především následujícími tématy:

 Projekt Fyziologické reakce a konkurenceschopnost

Od roku 2012 jsme spolupracovali s Okresní hospodářskou komorou v Litoměřicích na projektu týkajícím se rozvoje lidských zdrojů v rámci OP VK - Fyziologické reakce a konkurenceschopnost, reg. č. CZ.1.07/3.2.06/03.0038. Účastníky vzdělával v oblasti efektivního předávání výkladu posluchačům, efektivní komunikace se zákazníky, optimálního vedení zaměstnanců atp. Výstupy projektu jsou k dispozici u realizátorů projektu. V případě zájmu o výstupy nás kontaktujte. Cílovou skupinou jsou:
Studie věnovaná dopadům chronického stresu na kognitivní funkce mozku 

Ve spolupráci s odborníky přes neurohumorální mechanismy jsme v roce 2011 ukončili studii o působení stresu na kognitivní schopnosti člověka. Sklony ke stresu významně ovlivňuje genetická dispozice. Vědci z krevních testů zaměřených na přítomnost určitého genu budou v budoucnu schopni odlišit jedince odolné vůči stresu od náchylných k jeho špatnému zvládání.

 

Rozsah dopadů stresu se dnes již dá odhalit analýzou mozkové aktivity. Chronický stres snižoval u probandů hladiny ostatních mozkových frekvencí, což mělo negativní vliv na intelektuální funkce, kontrolu emocí i odpočinek. Dlouhodobý stres způsoboval také nepravidelné grafoelementy v bioelektrické činnosti mozku a zvýšenou sekreci glukokortikoidů. Glukokortikoidy při dlouhodobém stresu při snížení příjmu glukózy poškozují neurony v hipokampu. Tyto osoby proto trpěly poruchami paměti. U závažných případů může docházet až k atrofii této části mozku. Probandi s vysokou úrovní stresu a hyperarousalem v testech kognitivních funkcí vykazovali téměř až o padesát procent horší výsledek než lidé s nižší hodnotou naměřených stresových hodnot v mozkové aktivitě. Mírný stres na výkon negativní vliv neměl, ba naopak stimuloval k lepšímu výkonu mozku. Lidé navíc musejí být občas vystaveni mírném stresu, aby byl organismus schopen zvládnout těžký stres.

 

VyhledatVytiskni tuto stránkuPoslat odkaz na tuto stránku › Výzkumná činnost

© 2021 Insion